شمش آلمینیومی

جزییات محصول

ضایعات الومینیوم به هر شکلی که باشد قابل بازیافت است. تولید الومینیوم از الومینیوم بازیافت شده نسبت به تولید آن از سنگ معدن به ۹۰ درصد انرژی کمتر نیاز دارد و با بازدهی ۹۳ تا ۹۵ درصد می توان ضایعات الومینیوم را مجددا تبدیل به شمش نموده و در صنایع وابسته از آن استفاده نمود.

چرخه تولید شمش الومینیوم از ضایعات:
1- تصفیه و جداسازیضایعات الومینیوم از ضایعات غیر آهنی مثل سرب، برنج و ...
۲- شارژ کوره دوار هوایی
۳- تخلیه مذاب به درون کوره نگهدارنده
۴- اضافه کردن عناصر مورد نیاز جهت آلیاژسازی
۵- قالب گیری مذاب به صورت شمش الومینیوم
Real Time Web Analytics